LINKS
หน้าหลัก
ความเป็นมาของชุมชน
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางการเดินทาง
การปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ที่หน้าสนใจ
แหล่งท่องเที่ยว
ผู้จัดทำ
 
 
 
 
 
  ฃุมตาบงเป็นตำบลหนึ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในจังหวัดนครสวรรค์ มีวิถีชีวิตความเป็นมาหลายๆอย่างซึ่งแตกต่างจากที่อื่นๆ ด้วยเหตุนี้ทำให้ชุมชนชุมตาบงมีความน่าสนใจ ผู้คนที่นี่มีความเป็นมิตร มีจิตใจแจ่มใส มีอาชีพทำนา ทำไร่ ทำสวน ทอผ้า
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดบนความละเอียด 800x600 pixels ขึ้นไป, ขนาดแสดงอักษร medium
สร้างสรรค์โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2548
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
 
SITEMAP