หน้าแรก
ที่ตั้ง/ภูมิประเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สภาพเเวดล้อมทางเศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อมทางสังคม
สาธารณสุข
สภาพการบริการ
ศักยภาพของชุมชน
ที่ตั้งเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ
จำนวนหมู่บ้าน
จุดจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผา
ผู้จัดทำ
  สภาพการบริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม
1. ถนนสายหลักเป็นถนนลาดยางแล้วทั้งหมด คือ ถนนรังสิโยทัย สายนครสวรรค์ – บรรพตพิสัย - บรรพตพิสัย (ทางหลวงหมายเลข 1182)
2. ถนนภายในหมู่บ้านเป็นลูกรัง 32 สาย
3. ถนนภายในหมู่บ้านลาดยางแล้ว 10 สาย
4. ถนนภายในหมู่บ้านคอนกรีต 17 สาย
5. ถนนในหมู่บ้านเป็นดิน 16 สาย
การโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
- โทรศัพท์สาธารณะ 14 แห่ง
สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ
- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 1 แห่ง
- สถานีวิทยุกระจายเสียงบีบีซี 1 แห่ง
การไฟฟ้า
- มีไฟฟ้าใช้ 12 หมู่บ้าน / 2,008 ครัว / 7,997 คน
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย 4 แห่ง
บ่อโยก 40 แห่ง
บ่อน้ำตื้น 11 แห่ง


มวลชนที่จัดตั้ง
1. ลูกเสือชาวบ้าน -
2. ไทยอาสาป้องกันชาติ -
3. กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ -
4. อปพร. 9 รุ่น
5. ตำรวจอาสา 1 รุ่น

 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2548
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP