หน้าแรก
ที่ตั้ง/ภูมิประเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สภาพเเวดล้อมทางเศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อมทางสังคม
สาธารณสุข
สภาพการบริการ
ศักยภาพของชุมชน
ที่ตั้งเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ
จำนวนหมู่บ้าน
จุดจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผา
ผู้จัดทำ
  จำนวนหมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมู่บ้าน 12 หมู่ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านมอญ
หมู่ที่ 2 บ้านวังหยวก
หมู่ที่ 3 บ้านวัดยาง
หมู่ที่ 4 บ้านแก่ง
หมู่ที่ 5 บ้านตลาดบ้านแก่ง
หมู่ที่ 6 บ้านวังหยวกใต้
หมู่ที่ 7 บ้านแก่ง
หมู่ที่ 8 บ้านสามแยกบ้านแก่ง
หมู่ที่ 9 บ้านโรงสีเก่า
หมู่ที่ 10 บ้านยางเอน
หมู่ที่ 11 บ้านแหลมพิกุล
หมู่ที่ 12 บ้านมอญใต้
 
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2548
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP