หน้าแรก
ที่ตั้ง/ภูมิประเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สภาพเเวดล้อมทางเศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อมทางสังคม
สาธารณสุข
สภาพการบริการ
ศักยภาพของชุมชน
ที่ตั้งเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ
จุดจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ
ผู้จัดทำ
จำนวนหมู่บ้าน
 
 

คณะผู้จัดทำนายภาณุพงศ์ พรหมมาลี
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เลขที่ 10
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
บ้านเลขที่ 33/8 หมู่ 5 ตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


นางสาวศิรดา ทรัพย์ปฐมโชค
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เลขที่ 26
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
บ้านเลขที่ 79/17 หมู่ 13 ต.วัดไทรย์
อำเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์นางสาว ธนาภรณ์ กนกมหกุล
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เลขที่34
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
บ้านเลขที่ 76/6 หมู่ 2 ต.ท่างิ้ว
อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

นางสาวสุณีย์ ศรีโรตน์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เลขที่ 35
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
บ้านเลขที่ 2/506 หมู่ 13 ตำบลวัดไทรย์
อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

นาย ชัยมงคล เทพวงษ์
http://chaiwbi.com

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2548
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP