หน้าแรก
ที่ตั้ง/ภูมิประเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สภาพเเวดล้อมทางเศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อมทางสังคม
สาธารณสุข
สภาพการบริการ
ศักยภาพของชุมชน
ที่ตั้งเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ
จุดจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ
ผู้จัดทำ
จำนวนหมู่บ้าน
 
  ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน

เดิมเมื่อประมาณ 150 ปีเศษล่วงมา ชาวบ้านแก่งได้มาก่อตั้งหมูบ้านขึ้นที่ริมแม่น้ำปิง เพราะเห็นว่าเป็นทำเลที่ใกล้น้ำ และพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้เบญจพรรณ เหมาะแก่การสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัย พร้อมกับช่วยกันบูรณปฏิสังขรณ์วัดเก่าแก่ซึ่งมีอยู่ก่อนแล้ว และตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำปิง
จากคำบอกเล่าของบรรพบุรุษ เมื่อก่อนตำบลนี้มีชื่อเรียกว่า “บ้านเก่ง” เนื่องจากคนในบริเวณนี้มีความสามารถในการต่อสู้มาก เลยได้รับการกล่าวขานว่าบ้านเก่ง และได้เปลี่ยนเป็นบ้านแก่ง เมื่อประมาณ 60 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากแต่ก่อนมีเกาะแก่งอยู่มากมีประชากรประมาณ 211 หลังคาเรือน และมีประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผา เป็นอาชีพหลัก มีทรัพยากรดินสำคัญที่เอื้อต่องานปั้นอยู่บริเวณบึงเขาดินอีกด้วย
วัดเก่าแก่ดังกล่าว ตามข้อสันนิษฐานของชาวบ้านและผู้รู้สมัยนั้น เชื่อว่าน่าจะเป็นวัดที่ก่อสร้างขึ้นโดยกองทัพพม่า เพราะสังเกตจากพระอุโบสถ และมณฑปที่เก่าแก่ลวดลายศิลปะการก่อสร้าง ลักษณะไม่เหมือนวัดชาวไทยสร้าง โดยเฉพาะมณฑป ที่เป็นสถานที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองไว้
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2548
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP