อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ชาวบ้านตำบลยางตาลนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะปลูกข้าวกันเกือบหมด และชาวบ้านปลูกข้าวห รือทำนากันมาก
และการทำนาก็เป็นอาชีพที่สุจริตและก็มีรายได้ดีแต่รายได้ที่จะได้มานั้นมันไม่ได้มาเป็น
เดือนเหมือนกับข้าราชการที่ได้เงินเดือนเป็นเดือนๆ
แต่การทำนานั้นจะได้รายตอนที่เรานำข้าวนั้นไปสีเป็นข้าวสานก่อนถึงจะตีราคาออกมาเป็นเงินได้
และเงินขายการทำนานั้นถ้าอยากได้ราคาดีข้าวที่สีออกมาต้องมีน้ำหนักและสวย ก็จะทำให้ราคาของ ข้าวนั้นเพิ่มมากขึ้น
และถ้าจะให้รายได้เพิ่มขึ้นก็ต้องปลูกข้าวในจำนวนหลายๆ ไร่ ส่วนการทำไร่
การทำไร่นั้นก็จะเป็นอาชีพที่ชาวบ้านตำบลยางตาลทำกันลองลงมาจากการทำนา
ซึ่งการทำไร่นั้นก็จะแตกต่างจากการทำนาเพราะการทำไร่จะทำในที่ๆ แห้งไม่มีน้ำขัง แต่การปลูกข้าวนั้นจะต้องมีน้ำอยู่ในนาเสมอ
ซึ่งพืชที่ปลูกกันมากได้แก่ ข้าวโพด ทานตะวัน ฯลฯ
การปลูกข้าวโพดนั้นก็เป็นการปลูกที่ไม่ยากและก็ไม่ง่ายด้วยเพราะถ้าการไถ่ไร่ออกมาไม่ดีก็จะทำให้การ ปลูกข้าวโพดออกมามีผลผลิตฑ์ที่น้อย
ดังนั้นการไถ่ไร่จึงมีความสำคัญมาก ถ้าไถ่ไร่ตอนแรกไม่ดีการไถ่แปล ( ไถ่แปล หมายถึง การไถ่ไร่ต่อจากการไถ่ธรรมดาเพื่อเป็นการไถ่ให้ดินนั้นร่วนซุย เพื่อข้าวโพดที่หวานลงไปนั้นจะได้เจริญเติบโตได้ง่ายและมีลำต้นที่สวยงามและแข็งแรง )
ซึ่งระยะเวลาในการปลูกข้าวโพดนั้นจะปลูกในช่วงฤดูฝนเพราะว่าข้าวโพดนั้นชอบน้ำมากๆ เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับต้นข้าวโพด
และไม่ใช่ว่ามีน้ำมากและข้าวโพดจะเจริญเติบได้ดีเสมอไป แต่การที่มีน้ำมากเกินไปก็เป็น ผลเสียต่อต้นข้าวโพดเหมือนกัน
ก็จะทำให้ต้อนข้าวโพดเน่าและตายในที่สุด ส่วนระยะการปลูกข้าวโพดนั้นจะใช้เวลาประมาณ 120 วันก็จะเก็บเกี่ยวได้
ส่วนนการปลูกทานตะวันนั้นก็จะปลูกในช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาว
ซึ่งทานตะวันนั้นเป็นพืชที่จะชอบน้ำในตอนเริ่มเจริญเติบโตในช่วงที่เป็นต้นอ่อนก็จะนำน้ำที่ได้มานั้นไป เลี้ยงส่วนต่างของต้น
และเมื่อเจริญเติบโตเป็นต้อนใหญ่พอสมควรแล้ว ทานตะวันก็จะไม่ต้องการน้ำอีกและก็จะต้องการอาหาศแห้งแล้งแทน
ถ้าการปลูกอยู่ในช่วงนี้ได้ก็จะทำให้ทานตะวันมีผลผลิตฑ์ที่ดีและมีคุณภาพ
อาชีพเสริม ค้าขาย

 
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2548
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP