หน่วยงานของชุมชน


โครงสร้างการบริหารของ อบต.

สำนักงาน อบต.ยางตาล
โทร. 056-233067

1. นายสมพร เล็กสุขศรี
โทร. 01-9624788 นายก อบต.

2. นายประสิทธิ์ อินทร์ฉัตร
รองนายก อบต.

3. นายปิ่น แย้มครวญ
รองนายก อบต.

4. นายคอย สนธิรักษ์
ประธานสภา อบต.

5. นายอุทัย วิลัยหงษ์
เลขานุการสภา อบต.

ข้อมูลรายชื่อกำนัน

ผู้ใหญ่บ้าน

1. นายสมพงษ์ ปรัชญาโณทัย
โทร. 01-9723347 กำนัน บ้านตานิว
2. นายชัย วุ่นพูลสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหว้า
3. นายเชสส์ น้อยเอี่ยม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหว้า
4. นายจำเนียร น้อยมนต์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเนินกร่าง
5. นายเสมา ยุรยาตร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านยางตาล
6. นายเชาว์ สอนภู
โทร. 056-230080 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านยางตาล
7. นายสมชาย เล็กสุขศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี
8. นายเสงี่ยม พลอยสายทอง
โทร. 056-232636 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน

 
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2548
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP