อาชีพ

ทางด้านสภาพภูมิประเทศของหมู่บ้านหนองปลายนั้นเป็นที่ราบลุ่ม มีดินที่อุดมสมบรูณ์ คือ เป็นดินเหนียวผลมกกับดินร่วนสีของดินจึงมีสีดำและก็เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชต่างๆ ดังนั้นจึงทำให้อาชีพของประชาชนในหมู่บ้านหนองปลายนั้นส่วนใหญ่จะทำอาชีพเกษตรกร

เช่น การปลูกข้าวโพด การปลูกถั่ว การปลูกอ้อย การปลูกทานตะวัน
ฯลฯ
การปลูกข้าวโพดนั้นส่วนใหญ่จะเริ่มปลูกในชั่วฤดูฝนเพราะว่าการปลูกข้าวโพดนั้นต้องใช้น้ำมากดังนั้นถ้าน้ำไม่เพียงพอก็จะทำให้ข้าวโพดตายได้
และเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้วก็จะปลูกถั่วเขียวเพราะว่าการปลูกถั่วเขียวจะเป็นการทำปุ๋ยแก่ดิน
เพราะว่าถั่วเขียวนั้นมีคุณสมบัติแก่ดินและหลังจากที่จะปลูกถั่วเขียวแล้วชาวบ้านก็จะปลูกทานตะวันกันจึงทำมีผลผลิตของทานตะวันออกมามีผลผลิตดีและก็มากด้วย
ส่วนทานตะวันนั้นจะเริ่มปลูกในช่วงปลายๆ ฝนและก็กำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาว เพราะทานตะวันเป็นพืชที่จะต้องการน้ำในช่วงแรกมากแล้วสักประมาณ 1
เดือนเมื่อทานตะวันเริ่มโตก็จะไม่ต้องการน้ำและในช่วงนั้นก็จะก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว

 

ทานตะวันเป็นพืชฤดูแล้งยิ่งเมื่อได้น้ำในช่วง แรกและก็เข้าฤดูแล้งในช่วงที่เจริญเติบโตมาได้ 1 เดือน
แล้วทานตะวันก็จะมีดอกที่ใหญ่และมีนำหนักจะทำให้มีผลผลิตที่มาก
และในช่วงที่ทานตะวันออกดอกเต็มที่ก็สามารถที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้
เพราะว่าเมื่อทานตะวันออกดอกเต็มที่แล้วมันจะสวยมากและการปลูกทานตะวันในหมู่บ้านหนองปลายก็จะปลูกพร้อมกัน
สำหรับผู้ที่ขับขี่รถผ่านไปผ่านมาก็สามารถที่จะแวะเข้าชมและถ่ายรูปทานตะวันก็ได้เพราะว่าทานตะวันที่นี่ก็คล้ายกับทุ่งทานตะวันที่จังหวัดลบบุรีและสระบุรีเหมือนกัน

 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2548
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP