เส้นทางไปหมู่บ้าน

 

หมู่บ้านที่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ 50 กิโลเมตร
และหมู่บ้านหนองปลายเป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบรูณ์
เพราะบริเวณรอบหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงจะมีต้นไม้มากจึงทำให้บรรยากาศที่นี่จึงมีความบริสุทธิ์

 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2548
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP