คณะผู้จัดทำ
ลำดับที่
  นายวรฉัตร แก้วกูร ม.5/5 เลขที่ 16 ทำหน้าที่พิมพ์ข้อมูล
1
       
2
นายฉัตรภพ ปั้นก้อน ม.5/5 เลขที่ 17 ทำหน้าที่รวลรวมข้อมูลทั้งหมด
       
3
นายศราวุะ ดีนุช ม.5/5 เลขที่ 20 ทำหน้าที่เป็นคนนำข้อมูลลงและนำเสนอ
       
4
นายอิทธิศักดิ์ ศรีสมจิตน์ ม.5/5 เลขที่ 22 ทำหน้าที่ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ
       
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2548
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP