• สภาพทั่วไปของตำบล :
  เป็นที่ราบลุ่ม แม่น้ำปิงไหลผ่าน
  อาณาเขตตำบล :
  ทิศเหนือ ติดต่อกับต.บ้านแก่ง
  ทิศใต้ ติดต่อกับต.นครสวรรค์ตก
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต.บางม่วง
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต.หนองกรด
  จำนวนประชากรของตำบล :
  ประชากรทั้งสิ้น 10,048 คน แยกเป็นชาย 4,811 คน หญิง 5,237 คน
  ข้อมูลอาชีพของตำบล :
  ทำนา
  ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
  วัดบางม่วง
  วัดวังหิน
  วัดไทรย์เหนือ
  วัดหาดทรายงาม
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 600x800 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2548
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

SITEMAP