หน่วยงานของชุมชน
      1.องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เกี่ยวข้องกับชุมชนในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การแก้ปัญหาการว่างงานในท้องถิ่น การแก้ปัญหายาเสพติด ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
      2.สถานีอนามัยเกรียงไกร เกี่ยวข้องกับชุมชนในด้านการพยาบาลเบื้องต้นและตรวจสุขภาพและให้
คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 600x800 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2548
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

SITEMAP