เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล

สามารถเดินทางจากจังหวัดนครสวรรค์

โดยใช้เส้นทางนครสวรรค์ - ลาดยาว ระยะทาง 83 กม

. และเดินทางจากอำเภอแม่วงก์ ระยะทาง 15 กม.

 
 
 
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2548
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP