สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค

 

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน

- ประปาและโทรศัพท์สาธารณะมีใช้บางหมู่บ้าน

 
 
 
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2548
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP