ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ

1. แหล่งวัตถุดิบอยู่ไกล
2. สินค้าผลิตไม่ทันตามความต้องการของลูกค้า
3. ต้องการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์
4.ขาดตลาดรับสินค้าที่ผลิต โดยเฉพาะเพื่อการส่งออก

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข

ขอรับการสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการตัดเย็บ

และเรื่องการบรรจุภัณฑ์

 
 
 
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2548
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP