ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

1. อบต.เขาชนกัน
2. สถานีอนามัยตำบล 2 แห่ง
3. วัด 2 แห่ง

 
 
 
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2548
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP