คณะผู้จัดทำ จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม http://www.nmm.ac.th

 

       1.นาย นฤพล  วิไลวรรณตระกูล

        2.นาย ทศพร  วิไลวรรณ

        3.นาย ศุภกร  สุนทรารักษ์

 

    อาจารย์ที่ปรึกษา
       
          นาย ชัยมงคล  เทพวงษ์


 
 
Best viewed with IE 4.0 up, [VGA]640x480pixels, Text size medium
© copyright2005 Faculty of Science :Naresuan University
Designed by DEEP EYEs(Nawamintrachutit Matchim School)

การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศตร์ ครั้งที่16
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
สร้างสรรค์โดย นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
SITEMAP