หน้าแรก
ประวัติส่วนตัว
เพื่อนกลุ่มนี้ซิซี้ปึ๊ก
ครอบครัวของฉัน
กีฬาที่ฉันชอบ
ความใฝ่ฝัน
ดาราที่ชื่นชอบมั๊กมาก
 
ความใฝ่ฝัน
                      ความใฝ่ฝันของฉันคือ
                                   ฉันอยากเป็นนางพยาบาล

                        เหตุผลที่อยากเป็นคือนางพยาบาล
         เป็นอาชีพที่สุจริต  ฉันชอบเครื่องแบบของนางพยาบาลมาก
  เพราะเป็นชุดทีสวยดูสง่าดูสะอาดความใฝ่ฝันในการเรียนต่อจาก
 จากชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 นั้นก็เช่นกันฉันคิดว่าฉันจะสอบ
 เข้าคณะพยาบาลศาสตร์   หรือไม่ก็เป็นในคณะเทคนิคการแพษย์ 
 มหาลัยนเรศวรฯจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งฉันคิดว่าหากวันนั้นมาถึงฉัน
 จะทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเพื่อสิ่งที่ฉันคาดหวังไว้

              มารู้จักนางพยาบาลกันเถอะ
     พยาบาล (อาจเรียกว่า นางพยาบาล หรือ พยาบาลชาย)

 เป็นวิชาชีพที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยมักจะสวมชุดพยาบาลสีขาว
 และสวมหมวกที่มีลักษณะเฉพาะตัว พยาบาลพบได้ทั่วไปทำงาน
 ตามโรงพยาบาล คลินิก หรือสถานพยาบาลอื่นๆพยาบาลเป็น
 วิชาชีพที่ก่อนจะปฏิบัติงานจะต้องผ่านการสอบขึ้นทะเบียนความรู้
 จากสภาการพยาบาลก่อนจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์
์ โดยพยาบาลสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้ตามหลักการพยาบาล
 ที่ได้เรียนมาเป็นเวลา 4 ปีสำหรับพยาบาลวิชาชีพ และสถาบัน
 ที่เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลมีมากมายในประเทศไทยทั้งที่
 สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน
         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรก่อตั้งขึ้นใน
   ปี พ.ศ. 2539 ร่วมกันผลิตพยาบาลวิชาชีพกับวิทยาลัยพยาบาล-
   บรมราชชนนี 4 แห่งคือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธ
   ชินราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์
   นครสวรรค์   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   อุตรดิตถ์
   และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครสวรรค์
 คณะแพทยศาสตร์ในประเทศไทย    
    การเรียนการสอนทางแพทยศาสตร์นั้นเกิดขึ้นครั้งแรกที่โรงเรียน
แพทยาซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชา
นุญาตให้จัดตั้งขึ้นณโรงศิริราชพยาบาล ซึ่งก็คือคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบันต่อมาในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลได้จัดตั้ง
      คณะแพทยศาสตร์แห่งที่ 2 ขึ้นเพื่อผลิตแพทย์
  ให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนนั่นคือ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้จัดตั้ง
คณะแพทยศาสตร์ขึ้นในส่วนภูมิภาคของประเทศคณะ
แรกได้แก่ คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งที่ 3 จากนั้น ได้จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา-
ธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
  ซึ่งเป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งที่ 4 ของประเทศและเป็น
คณะแพทยศาสตร์แห่งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยมหิดลใน
ปีการศึกษา 2551 มีสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการเรียน
การสอนในวิชาแพทยศานการรสตร์ทั้งหมด 19 แห่ง โดยหลักสูตรการเรียนการสอนผ่าบรองจากแพทยสภา
แล้ว 18 แห่ง
จงยึดมั่นในตนเอง
ความพยายามอยู่ทีไหน   ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP