หน้าแรก
ประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา
ความใฝ่ฝัน
 
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นางสาวกาญกนก สุนทรแย้ม ชื่อเล่น กุ๊กกิ๊ก
เลขประจำตัว 11694 โรคประจำตัว ไม่มี
ชื่อเพื่อนสนิท นางสาว วาสนา เกิดศักดิ์ ชั้น ม.5/6
วันเดือนปีเกิด วันเสาร์ ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2533
ชื่อบิดา นายสมศักดิ์ สุนทรแย้ม อาชีพ รับจ้าง
ชื่อมารดา นางสุนันทาสุวรรณวิสิทธ ิ์อาชีพ รับจ้าง
มีพี่น้อง จำนวน 2 คน ได้แก่
1. นางสาวกาญกนก สุนทรแย้ม กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/7 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
2. นางสาวธัญญาลักษณ์ สุนทรแย้ม กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
พักอาศัยอยู่กับ นางสุนันทา สุวรรณวิสิทธิ์ เกี่ยวข้องเป็น มารดา
บ้านเลขที่ 400 หมู่ 10 ต. นครสวรรค์ตก อ. เมือง จ. นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
โทรศัพท์ 056-333513
เพื่อนสนิท
วาสนา เกิดศักดิ์ (นู๋มิ้นท์)
ไพลิน สิงหราช (กระแต...)
โสภิต ไทยเขียว (กิ๊บซี่ )
กาญจนา นันทอินทร์ (ใหม่จัง)
กัลยาณี เสือเจริญ (หญิงหลิน)
วัชรี แก้วพูลศรี (เบ๊นซ์)
สุภาพร บุญชู (นู๋แจน)
วีระวัฒน์ สว่างแสง (อุ้งอิ้ง)
วินัย อยู่สุโข (เหล้า...เบียร์)
ภูษิต ฟองมหาวัน (หนึ่ง)
ศรัณย์ นิยมไทย (ไอ้ด้าร์)

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2550 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ 1
SITEMAP