ผลงานของอาจารย์

1.อาจารย์สมเจตน์ นิลเนตร
-รางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ปี 2532-2535
-คุรุสภาดีเด่นจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2534
-ครูผู้สอนดีเด่นกรมสามัญศึกษา ปี 2535

2.อาจารย์วินัย เกียรติอดิศร
-การดำเนินการพัฒนางานวิชาการด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
-การศึกษาสภาพความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตามแบบจำลองเขตพื้นที่การศึกษาเขต 6 จังหวะดนครสวรรค์
-ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ

3.อาจารย์สาย เขตวิทย์
-ยึดถือ การเรียนการสอน และการอบรมนักเรียนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตการเป็นครู เช่น เมื่อครั้งสอนอยู่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมได้ทุ่มเทงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนแก่นักเรียน ม.ศ 3 คณะวิทยาศาสตร์ และ ม.ศ 5 วิชาความร้อน แสง เสียง และแม่เหล็กไฟฟ้า ทั้งวันหยุดและปกติ โดยไม่เคยคิดค่าตอบแทน จนมีความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับจากนักเรียนและครูในระดับที่ดี เป็นผลให้นักเรียนศึกษาต่อได้มากขึ้น
-ขณะที่เป็นผู้บริหารได้นำคณะครูเปิดสอนการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่โรงเรียนคลองลานวิทยาเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวชนบทได้ศึกษาต่อถือเป็นวิทยาทาน จนมีนักเรียนและประชาชนจบไปหลายรุ่น และมีโอกาสได้ทำงานดีๆหลายคน
-เป็นผู้บริหารระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาคนแรกมาจำนวน 2 โรง ภายใต้ความยากไร้ทางส่วนตัว และภายใต้ความขาดแคลนของโรงเรียนซึ่งอยู่ในชนบทตั้งแต่ปี 2519-2530 ไม่เคยแม้แต่จะคิดที่จะกอบโกยเอาของหลวงมาเป็นของตนเองโดยมิชอบ เว้นแต่เรื่องที่รัฐจัดให้ สรุปว่ามั่นใจให้รัฐอย่างคุ้มค่า ได้วางแนวทางการบริหารจัดการทั้งอาคารสถานที่ ระบบบริหารและความสัมพันธ์ชุมชน จนผู้บริหารโรงเรียนที่รับช่วงต่อไปได้อย่างดีโดยได้รับคำชื่นชมจากผู้ที่ไปบริหารโรงเรียนต่อทุกคน
-ครูดีศรีนครสวรรค์

4.อาจารย์สำนึก คุ้มดี
-ดูงานจัดการเรียนการสอนที่ภาคเหนือ
-ดูงานจัดการเรียนการสอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-ดูงานจัดการเรียนการสอนในประเทศมาเลเซีย

5.อาจารย์ชุลีพร กิ่งสุคนธ์
-แม่พิมพ์คนเก่งที่ กค.ศ. อนุมัติตำแหน่ง คศ.3

6.อาจารย์นิวัติ ดีชา
-ชนะเลิศการประกวดสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
-ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ท่อกรองใต้ทราย ระดับภาคเหนือ
-ได้เลื่อนตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7 ปี 2537

7.อาจารย์เฉลิม รอดหลง
-โล่ห์ชนะเลิศการประกวดสื่อสารสอนประเภทของสารปี 2537
-ครูดีเด่นอันดับที่ 3 คุรุสภาอำเภอเมืองนครสวรรค์ และคุรุสภาจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2536
-ครูแม่แบบ สาขาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เขตการศึกษา 7 ปี 2537

8.อาจารย์เพียงเพ็ญ นิลเนตร
-รองชนะเลิศการประกวดสื่อการสอนประเภทเอกสาร ปี 2535
-เกียรติบัตรผู้ไม่มีวันลาในรอบปี 2536
-ครูแม่แบบ เขตการศึกษา 7 ปี 2537

9.อาจารย์มนชัย พงษ์หิรัญ
-ปี 2537 ได้รับคัดเลือกเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ด้านที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ของเขตการศึกษา 7
-ปี 2542 ได้รับคัดเลือกเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์
-ปี 2542 ได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ชนะเลิศระดับประเทศ เข้าร่วมแสดงและประกวดในงานชุมนุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 2 ที่ศูนย์ RECSAM (Regional Center For Education in Science and Mathematics) ประเทศมาเลเซีย และได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการแดงนิทรรศการ

10. อาจารย์ไพฑูรย์ น้อยสอน
-ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าระดับ ชั้น ม.3

 
 
 
 
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
   
SITEMAP