9. อาจารย์นัฐญา เล็กกระจ่าง

- ประชุมเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยนำเรื่องคุณธรรมมาบูรณาการ การอ่านการเขียน การคิดวิเคราะห์และการประกันคุณภาพ ณ ห้องคอนแวนชั่น ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์

- อบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

- อบรม โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษ ณ อุทยานประวัติศาสตร์

 

10. อาจารย์วิมลพรรณ ดีทรัพย์

- ดูงานสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 สี และ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ณ กรุงเทพฯ

- ดูงาน เรื่องการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จ.เพชรบุรี และจ.ประจวบคีรีขันธ์

- ดูงาน นิทรรศการเฉลิมพระเกียติรัชกาลที่ 9 ณ เมืองทองธานี

 

11. อาจารย์พจนาถ คล้ายไทย

- ดูงาน การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงการ English Program ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีและโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

- อบรม โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษ ณ อุทยานประวัติศาสตร์

- อบรม เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำนวัตกรรมทางการศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ

 

12. อาจารย์ธนิก ภัทรพงศ์บัณฑิต

- อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง Teacherigues for Successful Communication Tasks in ELT ณ โรงแรมพิมาน

- อบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

- อบรม โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษ ณ อุทยานประวัติศาสตร์

 

13. อาจารย์ จันทรรัศม์ เดชาพิซัยวัฒน์

- อบรมเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

- อบรมเรื่องการอบรมเทคนิคการสอนและบูรณาการภาษาอังกฤษ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

- ประชุมโครงการรวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย ณ อาคราเอนกประสงค์ มหาลัยนเรศวร

- ประชุมสัมมนา ครูแกนนำและครูอาวุโสระดับชาติ โครงการ Irte ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมพัทยาปาร์คบีชรีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้อง 72 พรรษา โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย จิระประวัติ นครสวรรค์

- ดูงานสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 สี และ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ณ กรุงเทพฯ

- ดูงานและประชุม ศึกษาดุงานต่างประเทศและประชุมสัมมนาวิชาการนวมิน 5 ภูมิภาค ณ ประเทศลาว – เวียดนาม

 

14 . อาจารย์ธีรภรณ์ คุ้งบรรพต

- อบรมการเงินบัญชีและพัสดุ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์

- อบรมหลักสูตรระบบการบริหารการเงิน การคลัง ภาครัฐสู่ระบบลิเล็คทรอนิกส์ ณ โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่

- ดูงานเรื่องงานพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

15. อาจารย์มนตรี ภัยชนะ

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการสอนทักษะการอ่านจากหนังสือพิมพ์ ณ หอประชุม มหาลัยราชภัฎนครสวรรค์

- อบรมโครงการขยายผลวิยากรหลักสูตรอบรมครูกลุ่ม Advanced ณ ห้องกีรตยานุสรณ์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

- สัมมนา โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ โรงแรมฟางเทนทรี เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

- อบรมเรื่อง Motwating eFL Learnes ณ โรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก

- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Destop Author (E –Book) ณ ห้อง ICT โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

- อบรม เรื่องเกณฑ์การคัดเลือกเข้าอบรมเพื่อสอบ TKT ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเยนสตรีนครสวรรค์

 

16. อาจารย์เตชินท์ พงษ์สาริกัน

- ดูงาน การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงการ English Program ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีและโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

- อบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

- อบรม เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำนวัตกรรมทางการศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

 

17. อาจารย์ภาณุพันธ์ จันทรมณี

- เป็นอาจารย์สอนเต้นแอโรบิก แล้วได้รางวัลมากมาย

- ดูงาน การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงการ English Program ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีและโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

- เป็นอาจารย์ควบคุมการแสดงนาฏศิลป์ของนักเรียนให้กับโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมและได้รางวัลมากมาย

   
     
   
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
   
SITEMAP