สื่อประกอบการเรียนการสอนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
                                             ชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย

4.มัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
- อาจารย์จันทรัศน์ เดชาพิชัยวัฒน์ สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1,2,5,6,7 และ 8 จำนวน 238 คน
สื่อการสอนคือ เอกสารประกอบการเรียนการสอน , ใบวานการเรียนสำเร็จรูป , CD
- อาจารย์ภานุพันธุ์ จันทรมณี สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 จำนวน 38 คน
สื่อการสอนคือ VCD , Tape , Overhead , หนังสือแบบฝึกหัด , เอกสารเพิ่มเติม
- อาจารย์วัชรี จันทนามล สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 จำนวนนักเรียน 29 คน
สื่อการสอนคือ หนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษ ฟัง- พูด
-อาจารย์วัชรี จันทนามล สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1,2,3,4,5 และ 6 จำนวนนักเรียน 227 คน
สื่อการสอนคือ หนังสือเรียน , Tape


5. มัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
- อาจารย์วิมลพรรณ ดีท
รัพย์ สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1,2,6,7 และ 8 จำนวนนักเรียน 179 คน
สื่อการสอนคือ บทเรียนสำเร็จรูป
- อาจารย์เตชินท์ พงษ์สาริกัน สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3, 4 และ5 จำนวนนักเรียน 125 คน
สื่อการสอนคือ แผนการสอน

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
-อาจารย์สมคิด หวังศรี สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1,2,3,4,5 ละ 6 จำนวนนักเรียน 240 คน
สื่อการสอนคือ แผนการสอน


6. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
- อาจารย์สมหวัง ร่มลำดวน สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1,2,5,6 และ 8 จำนวนนักเรียน 180 คน
สื่อการสอนคือ เอกสารประกอบการสอน
- อาจารย์ภานุพันธุ์ จันทรมณี สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3,4 และ 7 จำนวนนักเรียน 101 คน
สื่อการสอนคือ VCD , Tape , Overhead , หนังสือแบบฝึกหัด , เอกสารเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
- อาจารย์มนตรี ภัยชนะ สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1,2,3,4, 5 และ 6 จำนวนนักเรียน 224 คน
สื่อการสอน คือ Internet , เอกสาร , VCD

 
   
     
   
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
   
SITEMAP