สื่อการเรียนการสอน ม.ปลาย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ในหนังสือจะมีเนื้อหาที่ประกอบการเรียนการสอนดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการด้านต่างๆของวัยรุ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตวัยรุ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุขภาพทางเพศและการรักษาสุขภาพทางเพศในวัยรุ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพในวัยรุ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อาหารและโภชนาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การป้องกันโรค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การป้องกันภาวะเสี่ยงทางสุขภาพเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ความรุนแรง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การปฐมพยาบาล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ในหนังสือจะมีเนื้อหาที่ประกอบการเรียนการสอนดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างเสริมและการดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การพัฒนาทักษะชีวิตและการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของวัยรุ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พัฒนาการและการสร้างเสริมสุขภาพทางเพศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สุขภาพผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การดูแลตนเองและการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การจัดการกับสารพิษในสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การป้องกันอันตรายจากสารเสพติด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 ความรุนแรง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การปฐมพยาบาล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในหนังสือจะมีเนื้อหาที่ประกอบการเรียนการสอนดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต

 
 
 
 
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
   
SITEMAP