วิสัยทัศน์


     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 - มุ่งให้นักเรียนเป็นผู้มีการศึกษา พร้อมที่จะเป็นผู้นำ เป็นผู้มีส่วนร่วม   และเป็นพลเมืองที่ดี    มีความรับผิดชอบตามระบบประชาธิปไตย
 - บรูณาภาพสรรพความเรียนรู้ กระบวนการและปัจจัยต่างๆ    เพื่อการเรียนรู้ตามเป้าหมายของท้องถิ่นและประเทศชาติ
 - นักเรียนมีจุดยืนในค่านิยม จริยธรรมที่ดีงามของสังคมไทยเทิดทูน   ในสถาบันชาติศาสนา    พระมหากษัตริย์อย่างมั่นคง

งานพันธกิจที่ดำเนินการสอน

     ด้านสืบสานงานพระราชดำริ
      1.ส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
      2.ส่งเสริมงานด้านการเกษตร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม ดนตรี กีฬาและอาชีพท้องถิ่น

     ด้านคุณธรรม จริยธรรม
      1.ส่งเสริมศาสนา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
      2.ส่งเสริมความมีระเบียบ ิซื่อสัตย์ สุจริต ประหยัด อดทน อดออม รักษาศีลห้า
      3.ส่งเสริมการเป็นผู้นำ ผู้ตาม สมาชิกที่ดีของชุมชน รักประชาธิปไตย

     ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ
      1.ส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน
      2.ส่งเสริมการเรียนรู้ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจของนักเรียน
      3.ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกโรงเรียน
      4.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้สื่อจากเทคโนโลยีทางการศึการ          และแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

นโยบายของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 1.ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรัก และเทิดทูนในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อจัดการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.สนับสนุนการเรียนรู้ตามหลักสูตร มุ่งให้นักเรียนมีความรู้คู่ คุณธรรม และความสามารถเป็นผู้นำของชุมชนได้
4.ส่งเสริมความร่วมมือกันของบุคลากร ภายในหมวดวิชา ให้เกิด ความสามัคคี สร้างบรรยากาศในการทำงาน โดยยึดหลักประชาธิปไตย
5.เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ทั้งในและนอกห้องเรียน
6.ประสานงานกับหมวดวิชาต่างๆเพื่อให้เกิดการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดจนร่วมมือกับชุมชน ภายนอกในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
   
SITEMAP