1. ชื่อ  น.ส.เกตุวรี โพธิ์ทอง
    ชั้น  ม.5/1 เลขที่ 7
    ชื่อเล่น เกตุ


2. ชื่อ  น.ส.ชลลัดดา ภู่ทิพย์
    ชั้น  ม.5/1 เลขที่ 9
    ชื่อเล่น น้ำตาล


3. ชื่อ  น.ส.ชุตินันท์ พิทักษ์รัตนสกุล
    ชั้น  ม.5/1 เลขที่ 10
    ชื่อเล่น กิ๊ฟ


4. ชื่อ  น.ส.ธัญลักษณ์ พงษ์ไพบูลย์
    ชั้น  ม.5/1 เลขที่ 11
    ชื่อเล่น วิว   อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชัยมงคล เทพวงศ์

 
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
   
SITEMAP