ผลงานของอาจารย์ จตุพร ขาวพลาย
( อาจารย์ทอง)ผลงานของอาจารย์จตุพรขาวพลาย
( อาจารย์ทอง)ผลงานของอาจารย์ จตุพร ขาวพลาย
( อาจารย์ทอง)ผลงานของอาจารย์จตุพรขาวพลาย
( อาจารย์ทอง)


ผลงานของอาจารย์จตุพรขาวพลาย(อาจารย์ทอง)


โล่รางวัลต่างๆที่ได้จากการประกวดภาพที่ระลึก จากนักเรียน มอบแด่อาจารย์ผลงานที่อาจารย์แต่ละท่าจัดทำขึ้น
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
   
SITEMAP