11. อาจารย์พิเชษฐ์ เนินพัน

ตำแหน่ง : วัดผลกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
        - มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
          1.ช่วยติดตามดูแลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำแผนการประเมินผลการทำ              รบ.3ต/ปออกข้อสอบการวิเคราะห์ข้อสอบให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของ
             หลักสูตร
          2.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วุฒิการศึกษา : ค.บ. สังคมศึกษา วิทยาลัยครูนครสวรรค์


12. อาจารย์ประภาพร ปั้นนาค

ตำแหน่ง : สารสนเทศ, เอกสาร, ป้ายนิเทศ
        - มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
          1.จัดทำผังการบริหารงาน ตารางสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
             และวัฒนธรรม
          2.จัดทำทำเนียบครู – อาจารย์
          3.จัดทำตาราง โครงการ งบประมาณของกลุ่มสาระสังคมศึกษา              ศาสนา และวัฒนธรรม
          4.จัดทำบอร์ดให้ความรู้นักเรียน
วุฒิการศึกษา : ค.บ.วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูนครสวรรค์


13. อาจารย์วรรณพร มาพิจารณ์

ตำแหน่ง : วิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสารสนเทศ, เอกสาร,                 ป้ายนิเทศ
         - มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
           1.จัดทำผังการบริหารงาน ตารางสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา
              ศาสนาและวัฒนธรรม
           2.จัดทำทำเนียบครู – อาจารย์
           3.จัดทำตาราง โครงการ งบประมาณของกลุ่มสาระสังคมศึกษา               ศาสนาและวัฒนธรรม
           4.จัดทำบอร์ดให้ความรู้แก่นักเรียน
           5.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
วุฒิการศึกษา: ศ.บ. การคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง14. อาจารย์วัลวลีย์ กมลสินธุ์
ตำแหน่ง : สารสนเทศ, ปฏิคม
        - มีหน้าที่และความรับชอบ ดังนี้
          1.วางแผนดำเนินการให้การต้อนรับบุคคลต่างๆ ที่มาเยือนให้
             เกิดความประทับใจ
          2.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วุฒิการศึกษา : ค.บ. สังคมศึกษา วิทยาลัยครูนครสวรรค์
15. อาจารย์สุดจินต์ อัครวงศ์
ตำแหน่ง : ห้องสมุดกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
         - มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
            1.จัดระบบใช้ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา
                และวัฒนธรรมให้เป็นไปอย่างมีระเบียบ
            2.ดูแลหนังสือ และเอกสาร VDO CD ประกอบการเรียนสำหรับนักเรียน
            3.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
วุฒิการศึกษา : ค.บ. สังคมศึกษา วิทยาลัยครูนครสวรรค์


   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
   
SITEMAP