องค์ประกอบศิลป์

เส้น
สี
ค่าน้ำหนัก
รูปร่าง รูปทรง
พื้นผิว
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

สัดส่วน
ความสมดุล
จังหวะลีลา
การเน้น
เอกภาพ
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP