รายชื่อบุคคลากรกลุ่มสาระศิลปะ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

นาย เฉลิม จันทร์แจ่ม
-หัวหน้ากลุ่มสาระศิลป์
-ประติมากรรมไทย/ศิลปะไทย

นาย กุศล ชะภูมิ
-งานสารสนเทศ/งานพิมพ์สกรีน

นาย สุวรรณ คงดี
-งานสารบัญ/สวัสดิการ
-งานศิลป์ทั่วไป

นาย สำเริง ปานดิษฐ์
-รองหัวหน้ากลุ่มสาระศิลป์
-งานดนตรีสากล/ดุริยางค์

นาย ประเสริฐ สิตุธะ
-สวัสดิการหมวด
-งานออกแบบทั่วไป/บาติก

นาง พราหมณ์พันธ์ ชาติสุทธิ์
-งานวิชาการ/วัดผล

นาง รัตนาภรณ์ หวังศรี
-เลขากลุ่มสาระศิลป์
-นาฏศิลป์

นาง วิภา จันทร์แจ่ม
-งานธุรการ/นาฏศิลป์

นาง เกวลี ชนะชัย
-งานวัสดุหมวด/บริการ,นาฏศิลป์

 

 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP