ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กลุ่มสาระศิลปะ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
 
เว็บไซต์นี้จัดทำอย่างเรียบง่าย แต่ครบด้วยข้อมูลศิลป์ เหมาะสำหรับใช้เพื่อการศึกษาวิชาศิลปะในภาคทฤษฎีเป็นอย่างยิ่ง โดยถ้ามีหัวข้อย่อยแล้ว แต่ละหน้าจะมีตัวเชื่อมโยง (Link) อยู่ด้านบนของพื้นที่ข้อความ ทำให้สะดวกในการใช้งาน เนื่องจากผู้จีดทำเป็นเพียงมือสมัครเล่น หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
 
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP