นางจันทรัศม์  เดชาพิชัยวัฒน์
( หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนงาน)
     

มีหน้าที่
         1.งานวางแผนนโยบายและงบประมารภายใน
         2.งานงบประมาณแผนงาน/โครงการ และหัวหน้าสำนักงานฝ่ายแผนงาน
         3.งานติดตาม ประเมิณผลแผนงาน/โครงการ
         4.งานข้อมูลสารสนเทศ
         5.งานวิจัยและพัฒนาแผนงาน/โครงการ และมาตราฐาน
            คุณภาพการศึกษา
         6.งานประเมิณคุณภาพภายในสถานศึกษา
         7.งานพัสดุ

   
         
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
   
SITEMAP