นายสมนึก  คุ้มดี
( หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ )

 มีหน้าที่
     1. รับหนังสือภายในของกลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป
         กลุ่มบริหารบุคคล กลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มนโยบายและแผน
     2. โต้ตอบเอกสารหนังสือราชการ
     3. เสนอ-ส่งหนังสือราชการ
     4. จัดเก็บรักษาหนังสือเอกสารงานราชการให้เป็นหมวดหมู่
     5. จัดทำแบบพิมพ์ต่าง ๆ ของงานราชการให้พร้อมอยู่เสมอ
     6. รายงานผลปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอต่าง ๆ ต่อหัวหน้า
         งานสารบรรณและบุคลากร
     7. ดำเนินการสำรวจและทำคำขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ครู/ลูกจ้าง
     8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


นางชไมพร  สุขสูงเนิน
( งานสารบรรณ )

 มีหน้าที่
     1.รับหนังสือภายในจากกลุ่มบริหารวิชาการ
     2.เสนอ-ส่งหนังสือราชการ
     3.จัดเก็บหนังสือให้เป็นหมวดหมู่
     4. รายงานผลปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอต่าง ๆ ต่อหัวหน้า
         งานสารบรรณและบุคลากร
     5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายนางสาวกัญฐมณี  จั่นทรัพย์
( งานธุรการ )

นางสาวเนาวลักษ์  อิ่มจิตร
( งารสานบรรณและบุคลากร)

 มีหน้าที่
     1. ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการ
     2. เสนอ – แจ้ง – จ่าย – ติดตาม - หนังสือราชการ
     3. พิมพ์หนังสือราชการ
     4. รายงานผลปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอต่าง ๆ ต่อหัวหน้า
         งานสารบรรณและบุคลากร
     5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


นายกิจจา  มหาจิตร
( งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)

 มีหน้าที่
     1.รวบรวมประมวลวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่จะใช้ในการประชุม
        คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
     2.สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือดำเนินการ ตามมติของคณะกรรมการ
        สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
     3.ดำเนินงานธุรการในการจัดประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
     4.จัดทำระบบการประชุมและแจ้งมติที่ประชุม ให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ
        ดำเนินการหรือถือปฏิบัติแล้วแต่กรณี
     5.ประสานการดำเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาตสั่งการ
        เร่งรัด การดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการ
        สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ


นายเฉลิม  รอดหลง
( งานประชาสัมพันธ์ )

มีหน้าที่
    1.เป็นสื่อกลางเพื่อเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
       โรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน ครูกับนักเรียน
    2.บริการข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนให้กับนักเรียน ครู
       ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
    3.ให้บริการประกาศเสียงตามสาย และให้ความรู้ทางเสียงตามสายกับ
       นักเรียนและครู ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน
   4.ติดต่อประสานงานผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่มาติดต่องานกับโรงเรียน
   5.จัดทำเอกสาร วารสาร แผ่นพับ หนังสือพิมพ์โรงเรียนหรือเอกสารอื่น ๆ
      ตามโอกาสต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง
      นักเรียนและชุมชน

   
         
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
   
SITEMAP