ต้นซ่าน
 ต้นซ่านเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ใบมีลักษณะมนรี คล้ายใบหูกวาง ยาวประมาณ 6-9 นิ้ว โดยแตกใบรวมกันที่ปลายกิ่งประมาณ 6-10 ใบ/กิ่ง ผลของต้นซ่านจะสุกในช่วงประมาณเดือนเมษายนของทุกปี สามารถรับประทานได้

 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
SITEMAP