การคมนาคม
บ้านวังซ่านอยู่ไกลจาก อ. แม่วงก์ระยะทาง 18 กิโลเมตร   ห่างจากศาลากลาง จ. นครสวรรค์ระยะทาง 5 กม. อาณาเขตติดต่อกับ อ. ลาดยาว ทางทิศตะวันออกมีทางหมายเลข   1072  ผ่านหมู่บ้านเป็นเส้นทางลาดยาวของหมวดการทางนครสวรรค์  กว้าง 2 ช่องทาง  มีรถ บขส. จากกรุงเทพฯ-คลองลาน  วิ่งสวนทางผ่านหมู่บ้านทำให้การเดินทางไปกรุงเทพฯสะดวกมากขึ้นและรถประจำทางของบริษัทการเดินรถจาก อ.ลาดยาว – เขาชนกัน วิ่งตลอดทั้งวัน ตามหมู่บ้านตรอก-ซอย ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบล ทำถนน มีบางเส้นทางยังมีถนนลูกรังอัดแน่น สะดวกในการสันจรแต่มีฝุ่นละอองบอยู่ ถนนเชื่อมต่อ หมู่ 5,8,9และหมู่ 12 เป็นถนนลาดยาว 2 ช่องทาฝไปแล้ว 80 เปอร์เซ็นต์ ของหมูบ้านเป็นถนนปลอดฝุ่น

 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
SITEMAP