ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังซ่าน
                   
                          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังซ่าน เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม  2532  โดยสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นในบริเวณวัดวังซ่าน  ซึ่งได้รับบริจาคเงิน,วัตถุ,สิ่งของ  จากผู้นำท้องถิ่น ราษฎรในหมู่บ้าน และผู้ปกครองเด็ก  สิ้นค่าใช้จ่าย 40,000 บาท     โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างได้  ถือได้ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดขึ้นจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  เริ่มแรกมีเด็กเข้ารับการดูแล และพัฒนาจำนวน 35 คน มีผู้ดูแลเด็ก 2 คน
                                ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2536  ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังซ่าน ได้รับกาสนับสนุนการพัฒนาชุมชนจัดสรรงบประมาณจำนวน650,000 บาท โดยเป็นงบก่อสร้างอาคารถาวร จำนวน 570,000 บาท  และอีกจำนวน 80,000 บาท  เป็นค่าเครื่องเล่นกลางแจ้ง  ,อาหารเสริม, วัสดุอุปกรณ์และสื่อพัฒนาเด็ก ซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังซ่านได้เปิดใช้อาคารหลังใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2537 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน
                                ต่อมาเมื่อเดือน ตุลาคม 2538  ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ ในประเทศไทย สำหรับเด็กและครอบครัวจำนวน 59 คน งบประมาณเริ่มต้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น  129,030.40 บาท
                               จำนวนเด็กที่ได้รับการดูแล
                  หญิง  28   คน
                  ชาย   26   คน
                 รวม  54  คน

 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
SITEMAP