อาชีพในท้องถิ่น
1.ทำนา
     ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะประกอบอาชีพ   การทำนาเป็นหลัก

2. ทำไร่
     ส่วนมากจะนิยมทำกันในหน้าแล้งหรือหน้าน้ำน้อย เช่น ไร่ข้าวโพด  ไร่มันสัปหลัง เพราะพืชชนิดนี้ไม่ต้องการน้ำมากเท่ากับการทำนา

3. เลี้ยงสัตว์
     ถือว่าเป็นอาชีพเสริมของชาวบ้านอีกอาชีพหนึ่งของคนในชุมชนที่นิยมเลี้ยงสัตว์ ไว้ขายและบริโภค เช่น  หมู ไก่  วัว

4. ค้าขาย
 

 

การค้าขายก็เป็นอาชีพของคนในหมู่บ้าน  เพราะนอกจากจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้ว ชาวบ้านส่วนมากก็ประกอบอาชีพ  ค้าขายเช่นกัน  ร้านขายของชำ   ร้านขายอาหาร   ปั้มน้ำมัน   ร้านขายยาปราบศรัตรูพืช

 

 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น  (OTOP)
     ศูนย์พัฒนาชุมชนบ้านวังซ่าน

มีการจัดตั้งศูนย์พันธุ์ข้าวชุมชน   ขึ้นในหมู่บ้าน  เพื่อที่เป็นที่รองรับข้าวของชาวนาและส่งเป็นผลิตภัณฑ์

 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
SITEMAP