โรงเรียนวัดสุบรรณวราราม
               
              โรงเรียนวัดสุบรรณวรารามเป็นโรงเรียนของรัฐบาลที่มีการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1-ป.6 เป็นโรงเรียนที่ทันสมัยสนับสนุนความกล้าสแดงออกของเด็กนักเรียน มีการสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาหลักๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น มีกิจกรรมกีฬาสีเพื่อนไห้นักเรียนมีความสามัคคี มีนักเรียนประมาร 300-500 คน

 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
SITEMAP