การปกครอง
    ตำบลด่านช้างมีการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย 13 หมู่บ้านดังนี้
   ชื่อหมู่บ้าน                หมู่ที่  จำนวนครัวเรือน      ชาย      หญิง       รวม
   บ้านด่านช้าง               1             152              293       286       579
   บ้านวงฆ้อง                  2             164              258       282      540
   บ้านทุ่งแคแดง             3               90              176      168       344
   บ้านทุ่งท่าเสา              4             188              423      415       838
   บ้านหนองละมาน          5             193              347      368       715
   บ้านหนองคล้า              6            149              273      269        542
   บ้านหนองปลาไหล       7             163              326      294        620
   บ้านทุ่งนาดี                 8              235             407       397       804
   บ้านโป่งเขนง              9              106              207       203       410
   บ้านเนินทราย            10              138              254      262        516
   บ้านบึงเฒ่า                11              117             217       212       429
   บ้านฤกษ์สำราญ         12                69             149       139       284
   บ้านเขาแม่นางเวียน    13               76             143        160       303

 จำนวนครัวเรือน 1,840 ครัวเรือน
 ประชากรรวม 6,924 คน
     ชาย 3,469 คน
     หญิง 3,455 คน
การประกอบอาชีพ
   อาชีพหลัก
      ราษฎรในตำบลด่านช้าง ร้อยละ 80ประกอบอาชีพทางการเกษตรพื้นที่จำนวน 95.1 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ทางการเกษตรร้อยละ 90 ราษฎรทำนาเป็นอับดับ 1 รองลงมาทำไร่ อ้อย,ถั่ว,สวนส้ม และมันสำปะหลัง และ
เลี้ยงสัตว์บ้างเล็กน้อย
   อาชีพเสริม
      หัตถกรรม เช่น การทอผ้าพื้นเมือง ทอพรมเช็ดเท้า ถักเปล จักรสาน


อาชีพหลักของราษฎรตำบลด่านช้าง
ที่ทำกันในส่วนมาก


    การทอผ้าเป็นอีกหนึ่งในอาชีพเสริม
ของราษฎรตำบลด่านช้าง


 
 
 
 
   
     

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
SITEMAP