หน้าแรก
ประวัติตำบลวัดไทร
สถานที่สำคัญ
ประเพีณีท้องถิ่น
โบราณวัตถุ
บุคคลดีเด่น
อาชีพในชุมชน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
หน่วยงานในชุมชน
โรงเรียนในชุมชน
ร้านค้า
คณะผู้จัดทำ
 
ประวัติวัด

 

   วัดหาดทรายงาม

   วัดหาดทรายงาม สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ.2373     มีนามตามชื่อบ้าน ซึ่งหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิง หรือแควกำแพง มีหาดทรายขาวสะอาดเป็นแนวยาวตลอดลำน้ำ จึงได้เรียกกันว่า บ้านหาดทรายงาม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2420 เขตวิสุงความสีกว้าง 30 เมตร ยาว 30 เมตร ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ.2470เป็นต้นมา มีโรงเรียนประถมของทางราชการ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งแต่อยู่ในวัดนี้ด้วย สำหรัพระภิกษุอยุ่จำพรรษามีปีละประมาณ 15 รูป สามเณร 1 รูป
เจ้าอาวาสมี 10 รูป คือ รูปที่1 พระอาจารย์โห้ รูปที่2 พระอาจารย์นิล รูปที่3 พระอาจารย์แย้ม รูปที่4 พระอาจารย์คง รูปที่5 พระอาจารย์ฉิม รูปที่6 พระสมห์ยี รูปที่7 พระอธิการสวาสดิ์ รูปที่8 พระครูริรันต์ศีลคูณ รูปที่9 พระมหาบุญส่ง รูปที่10 พระมหาจำรัส อิสสโร

วัดไทรเหนือ

วัดไทรเหนือ ตั้งอยู่ที่บ้านใหม่ ถนนโกสีห์ หมู่ที่12 ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่13ไร่ 2งาน อาณาเขต ทิศเหนือยาว92เมตร ติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศใต้ยาว120เมตร ติดต่อกับที่ดินของนายสำอาง ศรีจันทร์ ทิศตะวันออกยาว140เมตร ติดต่อกับแม่น้ำปิง ทิศตะวันตกยาว135เมตร ติดต่อกับที่ดินของนางพลั้ง,นางเทียม ตามโฉนดที่ดินเลขที่131
พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม อยู่ริมแม่น้ำปิง ทางฝั่งตะวันตก อาคารเสนาสนะต่างๆมีอุโบสถ สร้าง พ.ศ.2504 ศาลาการเปรียญกว้าง28เมตร ยาว36เมตร สร้าง พ.ศ.2504 กุฎีสงฆ์ จำนวน6หลัง นอกจากนี้ยังมี หอระฆัง มณฑป ศาลาพักร้อน ศาลาธรรมสังเวช และ ฌาปนสถาน
วัดไทรเหนือ สร้างขึ้นนับเป็นวัดตั้งแต่ 7 มีนาคม พ.ศ.2436 ชาวบ้านเรียกวัดใหม่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2502 เขตวิสุงคามสีมากว้าง40เมตร ยาว80เมตร ได้ผูกพันธสีมาวันที่ 22 กุมพาพันธ์ พ.ศ.2504 ที่วัดนี้มีโรงเรียนประถมของทางราชการ และมีห้องสมุดประจำวัดนี้ด้วย สำหรับพระภิกษุอยู่จำพรรษาปีละประมาณ21รูป สามเณร6รูป
เจ้าอาวาสมี9รูปคือ รูปที่1 หลวงพ่อสิน รูปที่2 หลวงพ่อพูน รูปที่3 หลวงพ่อบุญ รูปที่4 พระอาจารย์สม รูปที่5 หลวงพ่อฉาบ รูปที่6 พระอาจารย์แอ๋ว รูปที่7 พระอาจารย์จรูญ รูปที่8 พระอธิการทองดี สิริปญโญ พ.ศ.2502-2523 รูปที่9 พระสมุห์ประดิษฐ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2525 เป็นต้นมา

 

วัดบางม่วง 

     วัดบางม่วง ตั้งอยู่ที่บ้านบางม่วง ถนนรังสิโยทัย หมูที่ 2 ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 14 ไร่ 42 ตารางวาอาณาเขต ทิศเหนือยาว 108 เมตร ติดติ่กับทางสาธารณะ ทิศใต้ยาว 144 เมตร ติดต่อกับที่ดินของ นายเลื่อน ศรีเมือง ทิศตะวันออกยาว 174 เมตร ติดต่อกับทางหลวง ทิศตะวันตกยาว 170 เมตร ติดต่อกับถนนรังสิโยทัย ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 3760
พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง อยู่ริมแม่น้ำปิง มีถนนรังสิโยทัยเป็นถนนคมนาคมสะดวกอาคารเสนาสนะที่ต่างๆมี อุโบสถ กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2413 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นหินอ่อนขัดศาลาการเปรียญกว้าง 16 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างด้วยไม้ กุฎีสงฆ์จำนวน 7 หลัง เป็นอาคารสองชั้น สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถหลังเก่า เรียกว่า “หลวงพ่อโต”และมีเจดีย์ 2 องค์
วัดบางม่วง สร้างขึ้นเป็นวักนับตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2361 เดิมมีนามว่า “วันอัมพวัน”ต่อมาได้มีวัดอัมพวันอยู่ใกล้เคียงอีกวัดหนึ่ง จึงได้เปลี่ยนนามเป็น “วัดบางม่วง” ในภายหลัง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรก พ.ศ.2372 ต่อมาพระอธิการบุญเหลือ ชาคโร เป็นเจ้าอาวาส เมื่อ พ.ศ. 2494 ก็ได้จัดสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีครั้งหลังเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2511 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 13 กุมพาพันธ์ พ.ศ.2512 สำหรับอุโบสถหลังเก่านั้นทางวัดได้อนุรักษ์ไว้ การศึกษาทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ.2511 มีโรงเรียนประถมศึกษาและสถานีอนามัยของทางราชการตั้งอยู่ในวัดนี้อีกด้วย ซึ่งทางวัดได้ให้การอนุเคราะห์ตามสมควรตลอดมา พระภิกษุอยู่จำพรรษาปีละประมาณ 25 รูป สามเณร 2 รูป
เจ้าอาวาสมี 8 รูป คือ รูปที่1 หลวงพ่ออาจ รูปที่2 หลวงพ่อทอง รูปที่3 หลวงพ่อเสน รูปที่4 หลวงพ่อเรือง รูปที่5 หลวงพ่อคลี่ รูปที่6 หลวงพ่อชุ่ม รูปที่7 พระอธิการบุญเหลือ ชาคโร พ.ศ.2494-2513 รูปที่8 พระครูนิภาสปัญญาคุณ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2514 เป็นต้นมา

 
 
 

เว็บไวต์นี้ แสดงผลได้ไดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium

สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1

SITEMAP