หน้าแรก
ประวัติตำบลวัดไทร
สถานที่สำคัญ
ประเพีณีท้องถิ่น
โบราณวัตถุ
บุคคลดีเด่น
อาชีพในชุมชน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
หน่วยงานในชุมชน
โรงเรียนในชุมชน
ร้านค้า
คณะผู้จัดทำ
   
    ประวิติความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทร ยกฐานะจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมพาพันธ์ 2540
หน้าที่ของท่านที่มีต่อ อบต.
ท่านจะให้อะไรกับ อบต ของท่านบ้าง
1.ช่วยเสียภาษีตามกฎหมาย
2.ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต หรือสมัครรับเลือกตั้ง
3.ให้ความร่วมมือในการพัฒนากับ อบต
4.ปฏิบัติตามข้อบังคับตำบลที่ อบต กำหนด
5.ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารและสภา อบต
6.ประชาสัมพันธ์ ชกชวน ให้ประชาชนสนใจเข้าร่วมมือกับ อบต
ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่ะธรรมเนียม
1.ภาษีโรงเรียนและที่ดิน
2.ภาษีบำรุงท้องที่
3.ภาษีป้าย
4.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายและใช้ หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารต่างๆ
1.ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาโฉนดที่ดิน
4.สำเนาบัตรประชาชน
5.แบบแปลนอาคาร

6.หลักฐานอื่นๆ
 
 
 
 
 
 

เว็บไวต์นี้ แสดงผลได้ไดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium

สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1

SITEMAP