หน้าแรก
ประวัติตำบลวัดไทร
สถานที่สำคัญ
ประเพีณีท้องถิ่น
โบราณวัตถุ
บุคคลดีเด่น
อาชีพในชุมชน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
หน่วยงานในชุมชน
โรงเรียนในชุมชน
ร้านค้า
คณะผู้จัดทำ
 

ประวัติโรงเรียนวัดหาดทรายงาม

          โรงเรียนวัดหาดทรายงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
  หลวงศรีนฤนารถ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ขณะนั้นดำริให้สร้างขึ้น เปิดเรียนเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2465 นาย มงคล   โพธิ์แก้ว ปลัดขวาอำเภอ มาเปิดป้ายแทนนายอำเภอ พร้อมด้วย นาย ทองคำ การยะกามิล ศึกษาธิการอำเภอเมืองนครสวรรค์   ขุนนิโครธภิรมณ์ กำนันตำบลวัดไทรและสาระวัตศึกษาประจำตำบล เมื่อแรกเปิดโรงเรียน   ครูนักเรียนอาศัยศาลาวัดหาดทรายงามเป็นที่เรียนเพราะไม่มีอาคารเป็นเอกเทศ
  ครั้งแรกเปิดเรียนชั้นประถมศึกษาครั้งที่ 1-4 พระภิกษุทองดี เกษมสาคร ดำรงตำแหน่งครู ใหญ่
  ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่6 นายเลิมวุฒิ ชูทอง ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

 
 
 
 
 

เว็บไวต์นี้ แสดงผลได้ไดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium

สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1

SITEMAP