หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สถานที่ท่องเที่ยว
ร้านของฝาก
โรงเรียนในชุมชน
วัดในชุมชน
ประเพณีท้องถิ่น
อาชีพในท้องถิ่น
แนะนำร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
บุคคลดีเด่น
หน่วยงานในชุมชน
Site Map
คณะผู้จัดทำ
 
โรงเรียนในชุมชน

โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร
           โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2496 โดยนาย ปรีดา
สุขบำรุง ศึกษาธิการจังหวัด นครสวรรค์ เป็นประธานในการเปิดเรียนครั้งแรก ใช้ศาลาการเปรียญใน
วัดบริรักษ์ประชาสารเป็นที่เรียน  ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 10  ตำบลหนองกระโดน อ.ดมือง จ.นครสวรรค์ เป็น
สถานที่เรียน โดยเปิดเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
            วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2512  ขออนุญาติใช้ศาลาการเปรียญวัดเป็นอาคารเอกเทศ
แบบ 017
            วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2516    ได้รับอนุญาติให้ขยายการศึกษาเป็นประถมศึกษา
เป็นประถมศึกษาตอนปลาย
            พ.ศ.2517 อาคารเรียนหลังเก่าที่ดัดแปลงจากศาลาการเปรียญวัดได้ถูกพายุพัดพังเสียหาย
ใช้การไม่ได้ ทางราชการอนุมัติงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนเรียนแบบ ป.1.จ
            พ.ศ.2534 ได้รับสร้างงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 105/29
            ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มการจัดตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบันมีจำนวน 8 คน ได้แก่
            1.นาย ณรงค์             เหล่าเจริญ
            2.นาย สุพจน์            สุขเกษม
            3.นาย เชิด               อรรถโกวิท
            4.นาย ประเสริฐ        ธไนสวรรค์
            5.นาย เมธี                ธรรมานิตย์
            6.นาย กิตติพงษ์        ปิยะพุทธานนท์
            7.นาย สุพจน์            สุขเกษม
สำหรับผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบันคือ นาง หทัยรัตน์ ธรรมานิตย์ เมื่อวันที่ 6 เดือน ตุลาคม 2549
            ปัจจุบันโรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนชายทั้งหมด 85 คน นักเรียนหญิงทั้งหมด 140 คน  รวมจำนวนทั้งสิ้น
225 คน มีครูชายจำนวน 2 คน ครูหณิงจำนวน 9 คน รวม 11 คน   โดยมีครูจำนวน 1 คน  ไปช่วย
ราชการที่โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค และนักการภารโรงจำนวน 1 คน
 
   
     

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
SITEMAP