หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สถานที่ท่องเที่ยว
ร้านของฝาก
โรงเรียนในชุมชน
วัดในชุมชน
ประเพณีท้องถิ่น
อาชีพในท้องถิ่น
แนะนำร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
บุคคลดีเด่น
หน่วยงานในชุมชน
Site Map
คณะผู้จัดทำ
 
หน่วยงานในชุมชน


สถานีอนามัยบ้านหนองตะคลองข้อมูลทั่วไป

                สถานีอนามัยบ้านหนองตะคลอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว ตำบล หนองกระโดน
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ 3 ไร่ 2งาน68ตารางวาอยู่ห่างจากสำนักงาน สาธารณสุข
อำเภอเมือง 25 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 23 กิโลเมตร

พื้นที่ในเขตรับผิดชอบ
                 
                  มีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ 32 ตารางกิโลเมตร จำนวน 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1,2,3,4
และ 10

สภาพภูมิศาสตร์

                  ทิศเหนือ               ติดต่อกับพื้นที่บางส่วนของอำเภอ บรรพตพิสัย และพื้นที่บาง
                                              ส่วนของอำเภอลาดยาว
                  ทิศใต้                    ติดต่อกับบ้านพุทธรักษา หมู่ 11 ตำบล หนองกระโดน อำเภอ
                                              เมือง จังหวัด นครสวรรค์
                  ทิศตะวันออก         ติดต่อกับพื้นที่บางส่วนของอำเภอ บรรพตพิสัย
                  ทิศตะวันตก           ติดต่อกับตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว

ประชากร      จำนวน 5,262 คน สัดส่วนเจ้าหน้าที่/จำนวนประชากร 1:1754

อาชีพ          ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้ต่อปีเฉลี่ย 15,000 บาท/ครัวเรือน
                  /ปีแหล่ง ทรัพยากรหมู่บ้านและสาธารณูโภค
                  - ระบบประปาหมู่บ้าน               5           แห่ง
                  - สถานีอนามัย                        1           แห่ง
                  - โรงเรียนประถมศึกษา             5          แห่ง
                  - วัด                                       5          แห่ง
บุคลากร
                  จำนวน 3 คน
                  1.นาย วีรพล             ป้องภาษิต       เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 6
                  2.นาง ยุพิน               โพธิ์เกตุ          พยาบาลวิชาชีพ 6
                  3.นาย นิพล              วีเกษ               เจ้าพนักงานสาธารณะสุขชุมชน 6

   
     

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
SITEMAP