หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สถานที่ท่องเที่ยว
ร้านของฝาก
โรงเรียนในชุมชน
วัดในชุมชน
ประเพณีท้องถิ่น
อาชีพในท้องถิ่น
แนะนำร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
บุคคลดีเด่น
หน่วยงานในชุมชน
Site Map
คณะผู้จัดทำ
 
อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ชัยมงคล   เทพวงษ์


คณะผู้จัดทำ
นาย  วีรชัย       แก้ววิเชียร   ม.5/5  เลขที่ 8
นาย  สรวิศ       ร่องมะรุทธ์   ม.5/5 เลขที่ 9
นางสาว  วราภรณ์    มิ่งขวัญ   ม.5/5  เลขที่  39
นางสาว อภิญญาศิริ   กวางแก้ว   ม.5/5  เลขที่  45
   
     

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
SITEMAP