หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
โรงเรียนในชุมชน
ประเพณีในชุมชน
อาชีพในชุมชน
ร้านอาหาร
โบราณสถาน
หน่วยงานของชุมชน
บุคคลดีเด่นในชุมชน
site map
ผู้จัดทำ
 

หน่วยงานของชุมชน


ศูนย์สุขภาพชุมชนท่าเสา ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร

      มีการทำงานเป็นทีมระหว่างองค์กรส่วนท้องถิ่นและเทศบาลตำบลท่าเสา,
สถานี อนามัยตำบลท่าเสา เทศบาลและอบต.ท่าเสามองเห็นความสำคัญของงานสาธารณสุข ดังนี้
งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเทศบาล ,อบต
จนท.สายตรวจประจำตำบล จนท.สาธารณสุข มีการประชุมทำแผนร่วมกันมีคณะทำงานที่ชัดเจน
จากเดิมตำบลท่าเสามีเป้าหหหมายมากที่สุดของอำเภอโพทะเลจนสามารถประกาศเป็นตำบลที่ปลอดยาเสพติดได้
โครงการเมืองไทยแข็งแรง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.
และเทศบาลตำบลท่าเสาเมื่อมีงบประมาณบางอย่างที่ของสถานอนามัยมีไม่พอเพียงก็จะไปบอกทางเทศบาล
และอบต.ก็สนับสนุนเพิ่มขึ้น เช่น งานอาหารปลอดภัย

งานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก, งานออกกำลังกายที่สนับสนุนจนทีมแอโรบิคได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับจังหวัดในปี2548สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาทุกชุมชนทุกหมู่บ้าน
เครือข่ายดูแลสุขภาพ มีเครือข่ายสร้างสุขภาพ ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งจนท.สาธารณสุขและอบต.
เทศบาลมีการทำงานที่ยั่งยืนคือ ชมรมสร้างสุขภาพต่างๆที่อยู่ในตำบลท่าเสา
เช่นชมรมออกกำลังกายแบบแอโรบิค/รำไม้พลองในผู้สูงอายุ,กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ,
กลุ่มพืชสวนที่มุ่งสร้างสุขภาพด้วยการปลอดสารพิษตกค้างในผักและข้าว จนได้รับเป็นชมรมสร้างสุขภาพดีเด่นระดับอำเภอ
กลุ่มผู้สูงอายุ มีคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุชัดเจนซึ่งก่อตั้งตั้งแต่ ปี2545มีกิจกรรมต่อเนื่องคือการออกกำลังกายด้วยการรำไม้พลองทุกวัน
มีทัวร์ธรรมะสัญจรทุกเดือนร่วมกับชมรมคนรักโพทะเล ศึกษาดูงานตามวัดต่างๆในจังหวัดใกล้เคียงโดยเทศบาลตำบลท่าเสา
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในตำบลท่าเสามี 6 โรงเรียน โรงเรียนมัธยม1 โรงเรียน
2.ศูนย์สุขภาพชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
3.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมองเห็นความสำคัญของงานสาธารณสุขและสนับสนุนงบประมาณในการทำงาน

โรงเรียนระดับประถมศึกษา 4 โรงเรียน ขยายโอกาส 1 โรงเรียน
ในอำเภอโพทะเลมีการประเมินโรงเรียนอย่างเข้มข้น
แต่ตำบลท่าเสาสามารถทำให้มีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง2 โรงเรียน
ระดับเงิน 4โรงเรียนทำให้เด็กนักเรียนได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็ก มีทั้งหมด 5 ศูนย์ อบต.ท่าเสาและเทศบาลตำบลท่าเสาให้การสนับสนุนงบประมาณ
ผ่านเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน 4 ศูนย์ ขั้นดีมาก 1 ศูนย์
กลุ่มอสม.มีการจัดทำละแวกการดูแลครอบครัวที่ชัดเจน
มีคณะกรรมการชมรมที่เข้มแข็ง
สิ่งที่ภาคภูมิใจ 1.ชมรมแอโรบิค SPICY ชนะเลิศการประกวดระดับจังหวัดใน ปี2548

 
 
 
 
   
     

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนนักมัธยมศึกษาปีที่  5  ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
SITEMAP