บทเรียนผ่านเครือข่ายเรื่อง สี กับงานศิลปะ ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนในสาระศิลปศึกษา ซึ่งผู้สอนหรือผู้เรียนอาจใช้เวลาว่าง จากการทำภาระกิจต่างๆใช้ประกอบการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และอาจใช้เพื่อแก้ปัญหาด้านการขาดแคลนบุคคลากร หรือข้อจำกัดด้านเวลาเรียนของผู้เรียนด้านพุทธิพิสัยในชั้นเรียนโดยผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ด้านทฤษฎีจากบทเรียนผ่านเครือข่าย รวมทั้ง ทำกิจกรรม ภารกิจ หรืองานซึ่งได้รับมอบหมายผ่านระบบเครือข่าย แล้วนำเอาหลักการที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานศิลปะ ตามที่ กำหนด แล้วนำเสนอต่ออาจารย์ผู้สอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียน เพื่อตรวจผลงาน และแนะนำแก้ไขข้อบกพร่องในชิ้นงานเพื่อเป็นความรู้ และ เป็นแนวทางในการสร้างผลงานชิ้นต่อๆไป
 
 

ไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-7771, 0-5622-6967
เผยแพร่โดยทีมงานกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน อาคารเรียนชั้น 2 ห้อง Internet Server Farm
 
 
SITEMAP