ประวัติความเป็นมา

 

          ตำบลเกรียงไกรเคยเป็นหมู่บ้านที่มีความรุ่งเรืองอยู่ติดริมแม่น้ำในอดีตตำบลเกรียงไกรมีชื่อเดิมว่า “เชียงไกร” ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จทางชลมาศและพักประทับแรมที่วัดเชียงไกร ในปีนั้นเกอดน้ำท่วมใหญ่จึงทำให้วัดเจดีย์พังลง จึงได้พระราชทานนามใหม่ว่า “วัดใหญ่คงคาราม” ต่อมาสมัยของขุนเกียรติเกรียงไกรกำหลาบพาลได้เป็นกำนัน จึงเปลี่ยนชื่อตำบลเชียงไกร เป็นตำบลเกรียงไกร และเปลี่ยนชื่อจากวัดใหญ่คงคารามเป็นวัดเกรียงไกร ตำบลเกรียงไกร เดิมเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอชุมแสงมาก่อน เนื่องจากในสมัยนั้นตำบลเกรียงไกรเป็นจุดศูนย์กลางของเส้นทางคมนาคมทางเรือและศูนย์กลางของการค้าขาย ดังนั้นประชาชนที่อยู่ในตำบลเป็นคนดั่งเดิมและมาจากที่อื่น           ปัจจุบันการคมนาคมได้เปลี่ยนจากการใช้ทางคมนาคมทางน้ำมาเป็นทางบกหลวงสายนครสวรรค์ชุมแสง นอกจากเป็นศูนย์กลางการค้าในสมัยก่อนแล้ว ในปัจจุบันนั้นในตำบลเกรียงไกรยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือวัดเกรียงไกรกลาง ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญในสมัยรัชกาลที่ 5 และในวัดแห่งนี้ยังมีลิงมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากวัดแล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งคือ บึงบอระเพ็ด ซึ่งปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอีกด้วย

 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2550
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ 1
SITEMAP