สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญ
         ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์
1. สภาพทั่ไป
1.1 ที่ตั้ง(แสดงที่ตั้งและระยะทางจากอำเภอ)
ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองนครสวรรค์ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์ ประมาณ 14 กิโลเมตร
1.2 เนื้อที่ ตำบลเกรียงไกรมีเนื้อที่ทั้งหมด 36,532 ไร่ หรือประมาณ 58 ตารางกิโลเมตร
1.3 ภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำไหลผ่าน ในฤดูฝนน้ำท่วมทุกปี ส่วนในฤดูแล้งน้ำตื้นเขิน

 

ี่ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะทางจากอำเภอ)         หมู่ที่ 5 ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ตำบลเกรียงไกร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 14 กิโลเมตร ตามเส้นทางคมนาคมทางบก (ถนนสายนครสวรรค์ – ชุมแสง)

 

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2550
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ 1
SITEMAP