จำนวนประชากร

 

หมู่บ้าน
ประชากร
ชาย
หญิง
รวม
จำนวนครัวเรือน
1.บ้านแหลมหว้า
192
188
380
99
2.บ้านตาลสองหยอด
160
160
320
82
3.บ้านท่าดินแดง
561
611
1,172
278
4.บ้านเกรียงไกรกลาง
148
167
315
83
5.บ้านเกรียงไกร
293
289
582
184
6.บ้านปากคลองเกรียงไกร
239
235
474
126
7.บ้านปากคลองบอระ
159
167
326
87
8.บ้านเกรียงไกรใต้
225
226
451
143
9.บ้านสันพิง
287
259
546
187
10.บ้านหนองกรด
294
299
593
166
11.บ้านเนินขาม
145
161
306
90
12.บ้านเจ้าสนุก
114
139
253
59
รวม
2,817
2,901
5,710
1,593
 
จำนวนหมู่บ้านมัทั้งหมด 12 หมู่บ้าน
          หมู่ 1 บ้านแหลมหว้า มี 99 ครัวเรือน
          หมู่ 2 บ้านตาลสองหยอด มี 82 ครัวเรือน
          หมู่ 3 บ้านท่าดินแดง มี 287 ครัวเรือน
          หมู่ 4 บ้านเกรียงไกรกลาง มี 83 ครัวเรือน
          หมู่ 5 บ้านเกรียงไกร มี 184 ครัวเรือน
          หมู่ 6 บ้านปากคลองเกรียงไก ร มี 126 ครัวเรือน
          หมู่ 7 บ้านปากคลองบอระ มี 87 ครัวเรือน
          หมู่ 8 บ้านเกรียงไกรใต้ มี 143 ครัวเรือน
          หมู่ 9 บ้านสันพิง มี 187 ครัวเรือน
          หมู่ 10 บ้านหนองก รด มี 166 ครัวเรือน
          หมู่ 11 บ้านเนินขาม มี 90 ครัวเรือน
          หมู่ 12 บ้านเจ้าสนุก มี 59 ครัวเรือน
 
ประชากร
          ประชากรทั้งสิ้น 5,710
          แยกเป็นชาย 2,817 คน หญิง 2,901 คน
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2550
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ 1
SITEMAP