การเดินทาง
หมู่ที่ 5 ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ตำบลเกรียงไกร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 14 กิโลเมตร ตามเส้นทางคมนาคมทางบก (ถนนสายนครสวรรค์ – ชุมแสง)
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2550
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ 1
SITEMAP